எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி இராஜேஸ்வரி இராஜரட்ணம் (வவா) Premium Design

திருமதி இராஜேஸ்வரி இராஜரட்ணம் (வவா)

Born 28/10/1965 - Death 05/01/2002 குருநாகல் (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)