எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி தர்மகுலசிங்கம் மங்களேஸ்வரி

திருமதி தர்மகுலசிங்கம் மங்களேஸ்வரி

Born 09/12/1960 - Death 05/01/2022 தொண்டைமானாறு (Birth Place) கனடா Brampton (Lived Place)